Mitä on (työ)hyvinvointi?

Meidän mielestämme hyvinvoivat yksilöt luovat yrityksen! Yksilön hyvinvointi puolestaan on eri osa-alueista muodostuva kokonaisuus. 

Hyvinvoinnin osa-alueet ohjaavat kaikkia palvelujamme ja kuvastavat näkemystämme kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja sen vaikutuksista työhön ja vapaa-aikaan. 

Hyvinvoinnin edistäminen työssä ja työkykyjohtaminen ovat paljon muuta kuin työergonomian parantamista ja työterveystarkastuksia tai yksittäisiä virkistyspäiviä. Työhyvinvoinnin edistäminen ja työkykyjohtaminen ovat ennen kaikkea ennaltaehkäisevää toimintaa kokonaisvaltaisen työkyvyn, hyvinvoinnin ja elämänhallinnan eteen.

 

Työhyvinvoinnin kehittäminen ja henkilöstön työkyvyn ylläpito onnistuvat parhaiten, kun niihin sitoutuvat ja panostavat niin yrityksen johto, henkilöstöhallinto kuin työntekijätkin, yhdessä työhyvinvoinnin asiantuntijakumppanin ja työterveyshuollon palveluntarjoajan kanssa.

Niin toimistotyössä kuin fyysisissä työtehtävissä elimistö ja keho kuormittuvat, altistaen työntekijöitä väsymykselle ja terveysriskeille. Työkyky ja työssäjaksaminen heikkenevät sekä riski työuran katkeamiseen kasvaa, jos työntekijät eivät syystä tai toisesta pidä huolta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. ​Vastuullinen työnantaja huolehtii omalta osaltaan ennaltaehkäisevästi työntekijöidensä työkyvystä ja hyvinvoinnista. Toimenpiteeet työhyvinvoinnin edistämiseksi 

maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin ja sekä työnantaja että työntekijä hyötyvät. 

Hyvinvoinnin osa-alueet

Hyvinvointi on monimuotoinen kokonaisuus. Elämän muuttuvat tilanteet vaikuttavat kaikkiin hyvinvoinnin osa-alueisiin. Terveyttä tukevien muutosten tekeminen eri osa-alueilla vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja lisää elämään hyvää energiaa pala palalta. Tavoitteena on saada hyvinvoinnin osa-alueet tasapainoon!

Liikunta & aktiivisuus

Aktiivinen elämätapa ja liikunnan harrastaminen vaikuttavat positiivisesti paitsi fyysiseen kuntoon ja kehonkoostumukseen, myös vireystilaan, motivaatioon, aivojen toimintakykyyn ja luovuuteen. Liikkumalla voit ehkäistä terveys-ongelmia sekä tukea monien sairauksien hoitoa ja painonhallintaa.

Uni & palautuminen

Uni ja riittävä palautuminen edistävät terveyttä sekä ovat tärkeässä asemassa kognitiivisten toimintojen, elimistön säätelyjärjestelmien ja suorituskyvyn kannalta. Levon ja fyysisen kuormituksen välille on tärkeää saada tasapaino, usein hetkisen arjen keskellä. Jaksamista edistävät itselle mielekkäiden asioiden tekeminen, rauhoittuminen ja säännöllisyys niin työssä kuin vapaa-ajalla. 

Ravinto

Terveelliset ruokailutottumukset tukevat sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä ja kognitiivisia toimintoja. Ravitsemuksella voi etenkin vaikuttaa positiivisesti veren rasva- ja sokeriarvoihin ja veren-paineeseen sekä ehkäistä sairauksien riskitekijöitä. Ravitsemus on myös tehokkain keino pudottaa painoa.

Terveys

Omaan terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät on tärkeä osata tunnistaa. Terveydentilan säännöllinen seuranta ja kartoitus auttaa tunnistamaan mahdolliset riskitekijät riittävän ajoissa. Elintapojen edistäminen on ennaltaehkäisyä parhaimmillaan.

Mieli & stressinhallinta

Myönteiset tunteet edistävät keskittymistä, ihmissuhteita ja terveyttä. Positiivisuus antaa sekä itselle että toisille voimaa ja positiivisesti ajatteleva näkee ympärillään helpommin hyviä asioita. Stressin määrään voi vaikuttaa omilla toimintatavoilla, tietoisuutta lisäämällä ja sosiaalisilla suhteilla -niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Itsensä johtaminen

Tunnistamalla omat voimavarat ja arvot on helpompaa ottaa vastuu tekemisistä ja johtaa omaa elämäänsä kokonaisvaltaisesti. Mielekkyys, kiinnostus ja rutiinit auttavat arjen järjestämisessä. Kenenkään ei tarvitse olla täydellinen tai edes pyrkiä siihen, vaan tärkeintä on löytää tasapaino elämän osa-alueiden välille.